Η δημοσιογραφία και η επικοινωνία είναι δύο πεδία τα οποία εξελίσσονται δυναμικά. Το Advanced Media Institute έχοντας την πεποίθηση ότι η επικοινωνία και η δημοσιογραφία είναι τόσο επιστημονικά όσο και πρακτικά πεδία, υλοποιεί και προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες συνδέουν την έρευνα με την πράξη.

Στόχοι μας είναι:

  • Η προσφορά εξειδικευμένης και adhoc επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου με την εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων και νέων τεχνικών.
  • H συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου της Επικοινωνίας και της νέας Δημοσιογραφίας μέσω της προσφοράς εκπαιδευτικών πακέτων και υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, αλλά και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων και παραγωγής έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων πολυμεσικού και διαδραστικού χαρακτήρα.
  • Η συμβολή στον ευρύτερο διάλογο για τη σχέση των νέων τεχνολογιών και η δημιουργία ανοιχτής πλατφόρμας ενημέρωσης και πληροφόρησης του γενικού ή εξειδικευμένου κοινού σε θέματα νέων τεχνολογιών, Μέσων Επικοινωνίας και νέας Δημοσιογραφίας.
  • Η συμβολή στη διαρκή εξέλιξη του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού μέσα από την παραγωγή σύγχρονων εφαρμογών, καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα.

 Συμπλέοντας με το γενικό όραμα του Ινστιτούτου, ο συγκεκριμένος πυλώνας  εξελίσσεται διαρκώς σε ένα σύγχρονο κέντρο επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης, αλλά και σχεδιασμού, εφαρμογής και παραγωγής με καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις στους τομείς της εφαρμοσμένης σύγχρονης Επικοινωνίας και νέας Δημοσιογραφίας στον 21ο αιώνα.