Ερευνητικοί τίτλοι

Ερευνητικοί τίτλοι

Με βάση τη διεθνή πρακτική και την ακαδημαϊκή και επιστημονική εμπειρία, οι κανονοσμοί του Advanced Media Institute προβλέπουν τους εξής ερευνητικούς τίτλους:

1. Awaiting Researcher
Αποτελεί τον πρώτο απονεμόμενο ερευνητικό τίτλο και δηλώνει την υπό όρους ένταξή του στην ερευνητική ομάδα.

2. Junior Researcher, με προϋπόθεση
• την ανάληψη μεταπτυχιακής διατριβής, καθώς και
• την υποβολή σχετικής αίτησης.

3. Assistant Researcher, με προϋποθέσεις
• την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής με βαθμό άνω του 8,5
• 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
• ή μία σε διεθνές περιοδικό
• ή δύο συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με κρίση είτε του τελικού κειμένου είτε της σύνοψης και
• την υποβολή σχετικής αίτησης

4. Researcher, με προϋποθέσεις:
• την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής με βαθμό άνω του 8,5
• 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (τουλάχιστον οι δύο σε διεθνή περιοδικά)
• τρεις συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια (με κρίση είτε του τελικού κειμένου είτε της σύνοψης)
• ένα occasional paper και
• την υποβολή σχετικής αίτησης.

5. Senior Researcher, με προϋποθέσεις:
• την επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής
• μία μονογραφία
• συμμετοχή σε πάνω από 10 διεθνή συνέδρια (με κρίση είτε του τελικού κειμένου είτε της σύνοψης)
• προηγούμενη επίβλεψη διατριβών
• πέντε δημοσιεύεις (τουλάχιστον οι τρεις σε διεθνή περιοδικά) και
• την υποβολή σχετικής αίτησης.

Τόσο για την ένταξη στον πυλώνα Έρευνα του Ινστιτούτου όσο και για την ανέλιξη σε επόμενες ερευνητικές βαθμίδες, προβλέπεται η έγκριση της αίτησης από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Με την εκάστοτε έγκριση, οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιούν τον αντίστοιχο ερευνητικό τίτλο.

Τα μέλη του Ερευνητικού Πυλώνα προβλέπεται να:
1. Υποστηρίζουν και υποβοηθούν ενεργά το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου.
2. Συμμετέχουν στη διάχυση αποτελεσμάτων ερευνών, δημοσιεύσεων και ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου
3. Παρακολουθούν την σχετική έρευνα σε διεθνές επίπεδο
4. Ενημερώνουν τους συμμετέχοντες του ερευνητικού πυλώνα για επικείμενα συνέδρια, διεθνή και εθνικά, καθώς και για προσωπικές συμμετοχές τους σε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις ή άλλες δράσεις σχετικές με τα πεδία ενδιαφέροντος του ΑΜΙ.

Παροχές στους ερευνητές του Ινστιτούτου
1. Ιδιότητα ερευνητή με πιστοποίηση (ταυτότητα)
2. Δυνατότητα συμμετοχής σε συνέδρια και κάλυψη εξόδων εφόσον προβλέπεται στα προγράμματα συμμετοχής
3. Πρόσβαση σε ερευνητικές βάσεις δεδομένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες
4. Ατομική κάρτα επισκέπτη με το όνομα και τον τίτλο του ερευνητή
5. Ειδικές μειωμένες τιμές στα συνέδρια και τις ημερίδες που διοργανώνει το Advanced Media Institute
6. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα