Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

1. Εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

To Advanced Media Institute αναλαμβάνει με ανάθεση για λογαριασμό τρίτων:

  • τη στρατηγική χάραξη
  • τον σχηματισμό ερευνητικών, επιστημονικών consortium και
  • την υποβολή ερευνητικών προτάσεων
    για συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

2.Έρευνες

Το Advanced Media Institute αναλαμβάνει  με ανάθεση την υλοποίηση ερευνών στα ευρύτερα πεδία της Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας για λογαριασμό:

  • φυσικών προσώπων
  • νομικών προσώπων
  • ιδιωτικών φορέων
  • θεσμικών φορέων