Πολιτισμός, Τουρισμός, Μεταναστευτικό και Place Branding στην Επικοινωνία

Περιλαμβάνει μία σειρά από αυτόνομα, αλλά θεματολογικά αλληλένδετα ερευνητικά έργα τα οποία συγκροτούν μία ενιαία ερευνητική κατεύθυνση. Η εστίαση είναι στην κατασκευή και τη διαχείριση της Εικόνας Κράτους. Εξετάζονται με συστηματικό τρόπο εικόνες κρατών και διερευνάται η επίδραση των κρίσιμων γεγονότων, του εθνοκεντρισμού, της διαδικασίας παραγωγής των ειδήσεων, καθώς και της στρατηγικής των δρώντων υποκειμένων.…