Αν κάποτε Γραμματισμός σήμαινε τη μάθηση γραφής και ανάγνωσης, στη σημερινή εποχή της πλημμυρίδας των πληροφοριών, γραμματισμός σημαίνει την εκπαίδευση στα Μέσα επικοινωνίας: την κριτική στάση απέναντι στο περιεχόμενο των Μέσων, αλλά και την αναγνώριση του συγκεκριμένου γραμματισμού ως ένα ακόμη εργαλείο παραγωγής περιεχομένου.

Ο Γραμματισμός στα Μέσα αποτελεί ένα εργαλείο για παιδιά και ενήλικες  αλλά και το κλειδί για την ανάπτυξη των βασικών  ικανοτήτων  που απαιτούνται στον 21οαιώνα και είναι απαραίτητες για την ενδυνάμωση αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές κοινωνίες: επικοινωνία, κριτική σκέψη, αυτονομία, ενεργή πολιτότητα.

Μένει λοιπόν, αφού κατακτήσει ο πολίτης το εργαλείο του Γραμματισμού στα Μέσα, να ξεκαθαρίσει και ποια θα είναι η συμβολή του στην παραγωγή εκείνου του περιεχομένου που θα συμβάλει στη δημοκρατία της σκέψης και της έκφρασης.

MEDIA LITERACY