“Δεν υπάρχει καλύτερη θεωρία από την πράξη”, ένα ρητό που ακούγεται συχνά και ορίζει την αρχή μιας “διαμάχης”: Θεωρία ή Πράξη; Στο ΑΜΙ πιστεύουμε ότι η καλύτερη θεωρία ζει όσο μπορεί να γίνει πράξη και παράλληλα κάθε πράξη οφείλει να κινητοποιείται από κάποια θεωρία.

Στόχος του ερευνητικού πυλώνα του ΑΜΙ είναι η διάχυση καινοτόμας έρευνας σε όλα τα πεδία του κοινωνικού φάσματος. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του οράματος του Ινστιτούτου να παραμένει πρότυπο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο εις βάθος παραγωγής και διάχυσης της επιστημονικής γνώσης, στους τομείς της σύγχρονης Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας στον 21ο αιώνα οι στόχοι μας είναι οι εξής:

• Η συμβολή στην παραγωγή πρωτότυπης και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της Επικοινωνίας και της Νέας Δημοσιογραφίας.
• Η προσφορά εξειδικευμένης και ad hoc επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου με την εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων και νέων τεχνικών.
• Η συμβολή στον ευρύτερο διάλογο για τη σχέση των νέων τεχνολογιών και η δημιουργία ανοιχτής πλατφόρμας ενημέρωσης και πληροφόρησης του γενικού ή εξειδικευμένου κοινού σε θέματα νέων τεχνολογιών, μέσων και Επικοινωνίας και νέας Δημοσιογραφίας.
• Η συμβολή στη διαρκή εξέλιξη του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού μέσα από την παραγωγή σύγχρονων εφαρμογών, καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, το ΑΜΙ επικεντρώνεται στα κάτωθι ερευνητικά έργα, τα οποία εμπλουτίζονται διαρκώς

Εν εξελίξει Ερευνητικά Πεδία

Από τη Θεωρία

Ανάλυση Δημοσιογραφικού, Πολιτικού και Κοινοβουλευτικού Λόγου στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Διεθνή Κοινότητα

Πρόκειται για υπό εξέλιξη ερευνητικό πεδίο του Advanced Media Institute με δύο παράλληλες κατευθύνσεις: α) Ανάλυση Δημοσιογραφικού και β) Ανάλυση Κοινοβουλευτικού και Πολιτικού Λόγου στην Κύπρο, την…

Περισσότερα
Από τη Θεωρία

Νέα Δημοσιογραφία, Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση των νέων δυνατοτήτων και του νέου ψηφιακού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος της δημοσιογραφίας. Ακόμη, η μελέτη ποσοτικών δεικτών και συσχετίσεων,…

Περισσότερα
Από τη Θεωρία

Εγγραμματισμός στα Μέσα: α) κοινωνία των πολιτών β) επικοινωνία στην εκπαίδευση γ) έφηβοι. Στρατηγικές, περιεχόμενο, επιδράσεις

Εν εξελίξει πολυεστιακό ερευνητικό έργο, αντικείμενο του οποίου είναι να συνεισφέρει στα δύο αλληλένδετα πεδία της «Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» και του «Γραμματισμού στα Μέσα», διερευνώντας…

Περισσότερα
Από τη Θεωρία

Πολιτισμός, Τουρισμός, Μεταναστευτικό και Place Branding στην Επικοινωνία

Περιλαμβάνει μία σειρά από αυτόνομα, αλλά θεματολογικά αλληλένδετα ερευνητικά έργα τα οποία συγκροτούν μία ενιαία ερευνητική κατεύθυνση. Η εστίαση είναι στην κατασκευή και τη διαχείριση…

Περισσότερα

Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα

Από τη Θεωρία

Απεικονίσεις Κρατών στον Τύπο της Αγγλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας – Μία Διαπολιτισμική Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου

Το ερευνητικό έργο: «Απεικονίσεις Κρατών στον Τύπο της Αγγλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας – μια Διαπολιτισμική Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου» έχει ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση του…

Περισσότερα
Από τη Θεωρία Euro crisis

Τα μνημόνια στον Ευρωπαϊκό Νότο: μια νέα απειλή για τη δημοσιογραφία

Η ασφάλεια των δημοσιογράφων τίθεται εν κινδύνω τόσο από παραδοσιακές μορφές απειλών και πρακτικών όσο κι από νεοεμφανιζόμενες. Στόχος της παρούσας έρευνας με εις βάθος…

Περισσότερα
Από τη Θεωρία ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία

Χαρτογραφώντας τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στους Τομείς της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας – Τάσεις και δυναμικές

Εσωτερικό κείμενο έρευνας και πολιτικής με συστηματική καταγραφή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα πεδία της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας, ταξινόμηση διδακτικών θεματικών και αποτύπωση μαθησιακών στρατηγικών,…

Περισσότερα

Με βάση τη διεθνή πρακτική και την ακαδημαϊκή και επιστημονική εμπειρία, οι κανονοσμοί του Advanced Media Institute προβλέπουν τους εξής ερευνητικούς τίτλους:

1. Awaiting Researcher
Αποτελεί τον πρώτο απονεμόμενο ερευνητικό τίτλο και δηλώνει την υπό όρους ένταξή του στην ερευνητική ομάδα.

2. Junior Researcher, με προϋπόθεση
• την ανάληψη μεταπτυχιακής διατριβής, καθώς και
• την υποβολή σχετικής αίτησης.

3. Assistant Researcher, με προϋποθέσεις
• την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής με βαθμό άνω του 8,5
• 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
• ή μία σε διεθνές περιοδικό
• ή δύο συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με κρίση είτε του τελικού κειμένου είτε της σύνοψης και
• την υποβολή σχετικής αίτησης

4. Researcher, με προϋποθέσεις:
• την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής με βαθμό άνω του 8,5
• 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (τουλάχιστον οι δύο σε διεθνή περιοδικά)
• τρεις συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια (με κρίση είτε του τελικού κειμένου είτε της σύνοψης)
• ένα occasional paper και
• την υποβολή σχετικής αίτησης.

5. Senior Researcher, με προϋποθέσεις:
• την επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής
• μία μονογραφία
• συμμετοχή σε πάνω από 10 διεθνή συνέδρια (με κρίση είτε του τελικού κειμένου είτε της σύνοψης)
• προηγούμενη επίβλεψη διατριβών
• πέντε δημοσιεύεις (τουλάχιστον οι τρεις σε διεθνή περιοδικά) και
• την υποβολή σχετικής αίτησης.

Τόσο για την ένταξη στον πυλώνα Έρευνα του Ινστιτούτου όσο και για την ανέλιξη σε επόμενες ερευνητικές βαθμίδες, προβλέπεται η έγκριση της αίτησης από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Με την εκάστοτε έγκριση, οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιούν τον αντίστοιχο ερευνητικό τίτλο.

Τα μέλη του Ερευνητικού Πυλώνα προβλέπεται να:
1. Υποστηρίζουν και υποβοηθούν ενεργά το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου.
2. Συμμετέχουν στη διάχυση αποτελεσμάτων ερευνών, δημοσιεύσεων και ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου
3. Παρακολουθούν την σχετική έρευνα σε διεθνές επίπεδο
4. Ενημερώνουν τους συμμετέχοντες του ερευνητικού πυλώνα για επικείμενα συνέδρια, διεθνή και εθνικά, καθώς και για προσωπικές συμμετοχές τους σε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις ή άλλες δράσεις σχετικές με τα πεδία ενδιαφέροντος του ΑΜΙ.

Παροχές στους ερευνητές του Ινστιτούτου
1. Ιδιότητα ερευνητή με πιστοποίηση (ταυτότητα)
2. Δυνατότητα συμμετοχής σε συνέδρια και κάλυψη εξόδων εφόσον προβλέπεται στα προγράμματα συμμετοχής
3. Πρόσβαση σε ερευνητικές βάσεις δεδομένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες
4. Ατομική κάρτα επισκέπτη με το όνομα και τον τίτλο του ερευνητή
5. Ειδικές μειωμένες τιμές στα συνέδρια και τις ημερίδες που διοργανώνει το Advanced Media Institute
6. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

1. Εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

To Advanced Media Institute αναλαμβάνει με ανάθεση για λογαριασμό τρίτων:

  • τη στρατηγική χάραξη
  • τον σχηματισμό ερευνητικών, επιστημονικών consortium και
  • την υποβολή ερευνητικών προτάσεων
    για συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

2. Έρευνες

Το Advanced Media Institute αναλαμβάνει  με ανάθεση την υλοποίηση ερευνών στα ευρύτερα πεδία της Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας για λογαριασμό:

  • φυσικών προσώπων
  • νομικών προσώπων
  • ιδιωτικών φορέων
  • θεσμικών φορέων